Podmienky používania

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Prevádzkovateľom webového portálu Lalala.sk je fellaz s.r.o. – IČO: 51 181 622
 3. Prevádzkovateľ je vlastníkom domény, ochrannej známky, grafiky, samotnej www stránky a technickej realizácie.
 4. Internetový portál Lalala.sk je určený na súkromné a v obmedzenej miere aj na komerčné účely.
 5. Služby pre čitateľov a návštevníkov na Lalala.sk sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.
 6. Podmienkou využívania služieb na Lalala.sk je bezvýhradný súhlas užívateľa s týmito podmienkami. V prípade, ak užívateľ s podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.
 7. Ochrana súkromia
 8. Lalala.sk rešpektuje súkromie užívateľov Lalala.sk a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu užívateľov. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. meno, priezvisko, adresa, email ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”)
 9. Ak užívateľ má záujem o zobrazenie a následné odstránenie osobných údajov zo stránok Lalala.sk môže tak učiniť na nasledujúcom linku – ŽIADOSŤ O ZOBRAZENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV , alebo zaslaním žiadosti na ahoj@lalala.sk. Žiadosť musí byť zaslaná z emailovej adresy, ktorú užívateľ použil na registráciu/ objednávku.
 10. Vo všeobecnosti môže užívateľ navštíviť Lalala.sk bez toho, aby poskytol akékoľvek údaje. Niektoré zo stránok na portáli môžu využívať cookies alebo a iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Väčšina stránok sa dá nastaviť tak, aby pri prijatí cookie upozornili, prípadne je možné používanie cookies úplne zakázať. V tom prípade však môžu byť niektoré funkcie portálu nedostupné. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na domény Lalala.sk. Používanie cookies a iných technológií sledovania umožňuje zlepšiť webovú lokalitu a služby portálu.
 11. Všetky informácie získané z cookies, resp. od návštevníkov, môže Lalala.sk využívať na účely štatistiky.
 12. Lalala.sk sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane. Okrem prípadov, keď to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy.
 13. Registrácia na Lalala.sk je absolútne dobrovoľná.

III. Práva a povinnosti portálu Lalala.sk

 1. Lalala.sk poskytuje služby v stave v akom sa nachádzajú , t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Lalala.sk neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Lalala.sk tiež nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Lalala.sk.
 2. Lalala.sk nezodpovedá za obsah príspevkov v diskusiách a aktivity užívateľov. Príspevky do diskusií a na nástenkách ako aj profily užívateľov vyjadrujú názory užívateľov a Lalala.sk nepreberá zodpovednosť a nemusí sa stotožňovať s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi užívateľmi. Akýkoľvek príspevok z diskusie má právo prevádzkovateľ portálu Lalala.sk vymazať bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Lalala.sk má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne. Lalala.sk má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku Lalala.sk, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 4. Práva a povinnosti užívateľa
 5. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 6. Užívateľom služieb na Lalala.sk je zakázané:
  1. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,
  2. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  3. propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
  4. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
  5. propagovať pornografiu,
  6. otvorene alebo skrytou formou propagovať politické strany alebo hnutia, alebo jej predstaviteľov,
  7. otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.
 7. Užívateľ nesie zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na Lalala.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.
 8. Používateľ súhlasí s tým, že mu bude zobrazovaná reklama a môžu mu byť posielané reklamné a newslettrové maily.
 9. Pravidlá používania a pridávania obsahu
 10. Obsah na Lalala.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Lalala.sk zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Lalala.sk. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia je zakázané.
 11. Užívateľ, ktorý zverejňuje na Lalala.sk svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, nemá za jeho príspevky zverejnené na Lalala.sk nárok na žiadnu autorskú odmenu.
 12. Žiadny užívateľ portálu Lalala.sk nesmie pred predchádzajúceho písomného súhlasu kopírovať obrázky, ani texty správ a zaraďovať ich do svojich databáz, resp. ich šíriť ďalej, či už za komerčným, alebo nekomerčným účelom. Toto ustanovenie neplatí pri šírení titulkov, zmenšeniny obrázkov a anotácii a linku na celý článok prostredníctvom RSS kanálov.
 13. Užívateľ pridávajúci príspevky vyhlasuje, že je oprávnený príspevky zverejniť a prípadne, že získal všetky oprávnenia na takéto nakladanie s príspevkom od oprávnených osôb.
 14. Zverejnením svojich príspevkov na Lalala.sk užívateľ súhlasí s verejným šírením a použitím príspevkov vrátane vlastnej fotografie užívateľa.
 15. Záverečné ustanovenia
 16. Lalala.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Lalala.sk. Zmena je platná a účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke Lalala.sk.
 17. Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto podmienok, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ESHOPU

 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, a to medzi spoločnosťou fellaz s.r.o., so sídlom Abovská 199/48, 04413  Valaliky, IČO: 51 181 622, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  42567/V, prevádzkujúcu internetové stránky www.lalala.sk, ako predávajúcim na jednej strane (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúcim na druhej strane (ďalej len „Kupujúci“).

Kupujúci zadaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzavretím zmluvy a Reklamačný poriadok a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamžiku odoslania objednávky.

Daňový doklad obsahujúci základné údaje zmluvy obdrží Kupujúci pri odoslaní tovaru Predávajúcim (elektronický daňový doklad), alebo pri prevzatí tovaru (tlačený papierový doklad).

 1. OZNÁMENIE PRED UZAVRETÍM ZMLUVY

Predávajúci oznamuje, že:
a) cena za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku sa nelíši od základnej sadzby (v príp. internetového i telefonického pripojenia podľa podmienok Vášho operátora, Predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky);
b) požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od Predávajúceho;
c) neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie;
d) ceny tovarov a služieb sú na webe prevádzkovanom Predávajúcim uvádzané vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom; náklady na dodanie tovaru alebo služby sa však líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu platby;
e) kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť v prípadoch a spôsobom uvedeným v týchto VOP;
f) v prípade odstúpenia od zmluvy znáša Kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru; Kupujúci je povinný vrátiť tovar obvyklou poštovou cestou;
g) zmluva, resp. príslušný daňový doklad, bude uložená po dobu piatich rokov v elektronickom archíve Predávajúceho, registrovaní užívatelia Predávajúceho majú vo svojom profile náhľad do svojich objednávok
h) Kupujúci môže uplatniť svoje sťažnosti u Predávajúceho na uvedených kontaktoch, prípadne sa Kupujúci môže so sťažnosťou obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA
III. ZMLUVA

POSTUP VYTVORENIA ZÁVÄZNEJ ON-LINE OBJEDNÁVKY NA  www.lalala.sk

1.Registrácia zákazníka

Na vytvorenie záväznej objednávky každý zákazník zadáva kontaktné údaje potrebné pre doručenie zásielky (meno a priezvisko, adresa, kontaktný e-mail a telefónne číslo)

VYTVORENIE OBJEDNÁVKY
2. Nákupný košík

V detailnom náhľade vybraného produktu je možné zvoliť si jeho veľkosť a farebnú variantu. Kliknutím na tlačidlo „Kúpiť“ sa produkt automaticky vloží do Nákupného košíka. V nákupnom košíku je náhľad na všetky vybrané produkty, vrátane ceny za položku a celkovej ceny za nákup. Nákupný košík ďalej slúži na úpravu množstva vybraného tovaru. Jednotlivé položky je možné zo zoznamu jednoducho zmazať kliknutím na tlačidlo “x“.

Z košíka je možné prejsť k ďalšiemu nákupu kliknutím na tlačidlo „Objednať“ alebo „Pokračovať v objednávke“

 1. Spôsob platby a Spôsob doručenia zásielky

Na úspešné dokončenie objednávky je potrebné zvoliť preferovaný „Spôsob platby“ a ďalej „Spôsob doručenia zásielky“.

 1. Kontrola údajov a odoslanie záväznej objednávky

Po kontrole kontaktných údajov je potrebné prejsť k finálnej kontrole objednávky kliknutím na tlačidlo „Pokračovať na prehľad objednávky“. Ďalším krokom je kontrola všetkých údajov na objednávke, vrátane všetkých objednaných položiek a adresy pre doručenie zásielky. V tejto fáze je možné zadať poznámku k objednávke. Posledným krokom je záväzné odoslanie objednávky kliknutím na tlačidlo „Objednať“, týmto okamžikom je medzi Kupujúcim a Predávajúcim uzatvorená kúpna zmluva, za prípadné chyby pri prenose dát Predávajúci nenesie zodpovednosť.

 1. Potvrdenie objednávky

Uzatvorenie zmluvy Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí Kupujúcemu prostredníctvom informatívneho e-mailu na e-mailovú adresu zadanú Kupujúcim.

Zmluvu uzatvorenú hore uvedeným spôsobom (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Vzťahy medzi stranami zmluvy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Uzatvorená zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, v ktorých je tento proces zrozumiteľne popísaný.

Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, a Kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí Kupujúcemu kúpnu cenu.

Ak je Predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať vec na miesto určené Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní.

Prevzatím tovaru prechádza na Kupujúceho vlastníctvo k tovaru. Pri zásielkovom predaji prechádza na Kupujúceho vlastníctvo prevzatím tovaru Kupujúcim na mieste ním určenom. Prevzatiu tovaru Kupujúcim predchádza zaplatenie kúpnej ceny..

Predávajúci odovzdá Kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti, miere alebo hmotnosti a bez vád. Tovar bude pri odovzdaní zabalený.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA
IV. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Za vadu nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebenia či nesprávneho používania, resp. nesprávneho zásahu. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho v súlade s Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
V. MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Odstúpiť od zmluvy môžete:

(i) bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru v prípade zásielkového predaja, alebo

(ii) v prípade, že Vám vznikne nárok na odstúpenie od zmluvy v súvislosti s vadným plnením (pre podrobnosti viď Reklamačný poriadok)

Ak ste obdržali zásielku a zistíte, že tovar, ktorý ste si objednali je malý, veľký alebo nie je úplne podľa Vašich predstáv, máte možnosť ho vymeniť alebo vrátiť bez udania dôvodu. Odstúpiť od zmluvy môžete do 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru.

Pri odstúpení v tomto prípade odporúčame postupovať nasledovne:

K tovaru priložte kópiu faktúry, sprievodný list s textom “Odstupujem od zmluvy” s vašou adresou, telefónom. V žiadnom prípade neposielajte tovar naspäť na dobierku! . Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení/, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil. Uveďte, ktorou z nižšie ponúkaných možností si prajete nahradiť tovar.

možnosti náhrady (riešenia reklamácie) –

 • výmenou za nový kus, prípadne za iný tovar. Ak bude cena vybraného tovaru vyššia, zostávajúcu časť doplatíte pri prevzatí zásielky. Ak bude cena nižšia ako produkt, ktorý posielate na výmenu, rozdiel v peniazoch Vám vrátime.
 • vrátiť peniaze na účet, (nutné uveďte číslo účtu, na ktorý budú finančné prostriedky poukázané)
 • vrátiť peniaze formou poštovej poukážky, uveďte nám danú skutočnosť do priloženého listu

zásielku pošlite na adresu:

fellaz s. r. o. – lalala.sk
Abovská 48
04413 Valaliky

Suma, ktorá Vám bude vrátená nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného.

Balíček s darčekovými predmetmi si v prípade vrátenia či výmeny tovaru môžete ponechať.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže tovar vrátiť v stave, v akom ho obdržal. To neplatí ak Kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave.

Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je obvyklé s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

CENY
VI. CENY

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope Predávajúceho sú aktuálne a platné ceny.

Kupujúci dostane plnenie za cenu platnú v čase objednania. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Ceny sú konečné, tj vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci na získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravu, resp. dobierku.

Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Bežná cena znamená výrobcom / dodávateľom odporúčaná koncová cena.

POŠTOVNÉ A BALNÉ
VII. POŠTOVNÉ A BALNÉ PRE SLOVENSKO

Tovar bude zaslaný Slovenskou poštou alebo prepravnou službou GLS.

Poštovné a balné Slovenska pošta: 3,5 eur

Poštovné a balné Kuriér GLS: 4 eur

doba doručenia 1-3 pracovné dni od dňa, kedy bolo doručené potvrdenie o vybavení objednávky.

Potvrdenie o vybavení objednávky bude zaslané emailom ihneď ako budú všetky položky z objednávky  Kupujúceho na sklade. Pokiaľ položky niesú skladom, alebo by sa malo dodanie tovaru nadpriemerne predĺžiť bude o tom Kupujúci informovaný emailom.

DOBIERKA SLOVENSKÁ POŠTA

Poštovné a balné Slovenska pošta: 3,5 eur

Poštovné a balné Kuriér GLS: 4 eur

doba doručenia 1-3 pracovné dni od dňa, kedy bolo doručené potvrdenie o vybavení objednávky.

PLATBA PREVODOM NA ÚČET
VIII. Platba prevodom

Číslo účtu: 1463482004/1111

IBAN: SK2611110000001463482004

BIC: UNCRSKBX

 ID Objednávky na identifikáciu platby (Variabilný symbol)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na tovare prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

OCHRANA SÚKROMIA
X. Ochrana súkromia

Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s Kupujúcim a marketingové akcie Predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby Kupujúci neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života Kupujúceho. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim Predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií Predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č 122/2013 Z.z, o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva Predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie na marketingové účely Predávajúceho (hlavne na zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kliknutia na odkaz pre automatické odhlásenie, ktorý je súčasťou každej marketingovej informačnej správy od Predávajúceho. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Ak užívateľ má záujem o zobrazenie a následné odstránenie osobných údajov zo stránok Lalala.sk môže tak učiniť na nasledujúcom linku – ŽIADOSŤ O ZOBRAZENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci súhlasí s tým, že Predávajúci bude spracovávať tzv. “cookies” tak , aby uľahčil poskytovanie služieb v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES. Kupujúci má možnosť odmietnuť, aby “cookies” alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

ZÁVERČNÉ USTANOVENIA
XI. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky, vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25. 05. 2018 a rušia predchádzajúce znenia VOP vrátane ich súčastí.